ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ИЗВЪН ПРОФЕСИОНАЛНОТО

 Концепция на философията

 

Проблемите, които българското общество изпитва в момента с агресията сред младото поколение, с неспособността на семейството, училището и църквата да се справят с тях, с неразбирането на хората за собствената си отговорност за бъдещето пред децата си, на учителите пред учениците си, на политиците пред гражданите, не са нито от вчера нито само в България.

Основата на всяка политика, обществена проява и световно събитие, както и във всекидневието на семействата ни и в личния ни живот, всичко се решава от една единствена личност – от човешкото същество във всеки от нас.

Затова е необходимо интегриране на човешката мисъл и физика на микрониво с животодаряващата и животоподдържаща природа на макрониво – насока на научно изследване, недоразвито досега от педагогиката.

Историята на човешката цивилизация е историята на образованието като общочовешко развитие и в човешката природа е заложен инстинктът да се учим и развиваме. Не само професионално, а и как да живеем заедно, как да постъпваме във взаимоотношенията си един с друг, да се уважаваме като хора.

Образованието на личността не свършва на училищната скамейка и в университетските аудитории. То продължава през целия ни живот, но при едно условие – да осъзнаем необходшмодтта да се образоваме и възпитаваме, да пожелаем непрекъснато да се развиваме, за да интегрираме натрупаното вътре в нас научно и житейско знание от училище, семейство, общество и да го превърнем в мъдростта, която ще ни направи уверени, достойни и щастливи чонешки същества.

Именно това жизнено необходимо осъзнаване на нуждата от опознаване и развиване на собствената ни личност се постига чрез запознаване с принципите на интегрираното образование през целия живот.

Познанието, което придобиваме за себе си като част от природата и от световното общество и в определеното време, в което живеем, ни дава по-голяма сигурност в собствените ни възможности, прави ни по-подготвени за промените, които ни връхлитат, по-гъвкави, по-издръжливи. Да опознаем себе си означава да знаем какво искаме и как да го постигнем, за да осмислим живота си.

Интегрираното образование през целия живот е единствена по рода си теоретична дисциплин, която ни дава насоки как да се развиваме в правилната посока. Най-близо до нейното съдържание са Наука за мира във Великобритания, Образование за мир в Норвегия и други страни.

 

Образователен Център “Номура” за интегрирано образование през целия живот

 

Центърът “Номура” със седалище в Токио е със статут на научен институт, оторизиран от японското Министерство на образованието, науката и спорта и функционира като консултативен център към същото министерство. Провежда международни форуми и конференции под егидата на ЮНЕСКО на всеки 4 години. Международната му мрежа от сътрудници включва около 80 страни от Европа, Америка и Азия, между които и България, в лицето на Г.С. ”Непрекъснато образование”.

Основан е в началото на 60-те години на 20 век и работата му е свързана главно с приложението на образователната философия “Номура” за ИОЦЖ.

Философията “Номура” разглежда образованието като холистична система /духовно единство/ на общочовешкото развитие в границите на целия живот на отделния индивид. Анализира същността на човека и човешките взаимоотношения, изградени на базата на реалния живот и обективния свят с цел самоиндентифицирането на индивида чрез опознаване на човека, както и на заобикалящия го свят от самия човек, осъзнаване мястото и значението на съществуването си.

Подробно и по много достъпен начин се спира на следните моменти:

- Човекът като част от природата

- Източно и западно схващане за природата

- Природните закони и връзката им с човека

- Мястото на човека в природната система

- Същността на човешката природа от гледна точка на възприемане на действителността /различност, еднаквост, интегрираност/ и според 4-те основни характеристики на живота – историческа непрекъснатост, възстановителна мощ, натрупване на културно наследство, мистичността на механизма на живота.

- Основни качества на човешката същество

- Цел на образованието

- Принципи на ИОЦЖ – приложение на природните закони в човешките взаимоотношения: възпитанието на децата служи като самовъзпитание и самообразоване на родителите, преподаването на учещите служи като самообразоване на преподаващите, всяко нещо от заобикалящия ни свят, както и в поведението на заобикалящите ни хора, служи като материал за собственото ни самообразоване и развитие към самоусъвършенстване.

 

 

 

Мария Цонкова

Председател на Г.С. „Непрекъснато образование”

ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ИЗВЪН ПРОФЕСИОНАЛНОТО

This entry was posted in Дейност. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
?p=65