“Принципите “Номура” за интегрирано образование през целия живот”

Днес имам удоволствието да ви представя книгата на Йошико Номура “Принципите “Номура” за интегрирано образование през целия живот”.

Като цяло, за българския читател книгата е доста необичайна както по форма и съдържание, напомняща ни на пръв поглед познати истини, така и по тон, но това не пречи да бъдат оценени достойнствата й и особено това, че тя е нещо като дискусионен инструмент, който провокира дискусии свързани с духовността на човека и с вечните хуманни ценности, които лежат и в основата на демократичните принципи.

Всъщност това е философията на една съвременна форма на образование, много близка до Образование за мир и Хуманно образование, обособени отдавна от тенденцията за Образование за възрастни и Образование през целия живот, която се заражда през втората половина на миналия век. Бързо развиващите се технологии изискват адекватно подготвени хора, които да се справят с тях. Известни са ни икономическите, социалните и политическите характеристики на времето след Втората световна война. Но докато Образование през целия живот и Образование за възрастни се свързват главно с преквалификация или усвояване на професионални знания след т.н. училищна възраст, която включва и университета, то Интегрирано образование през целия живот е нещо по-различно – терминът е създаден от японката Йошико Номура през втората половина на ХХ век. Тук става въпрос за интегриране  на училищно образование, семейно възпитание/образование и социално образование в самата личност. Но също така и на интеграция между източната мъдрост и западния прагматизъм, между център и периферия, както и между някои  социални и битови явления..

На Първата световна конференция за възрастни в Монреал, Канада, организирана от ЮНЕСКО през 1960 г., както и на последвалите я, приоритетите, които залягат в декларациите, са за развиване на взаимно чувство на уважение и разбиране и чувството за общност, както и премахването на голямата пречка за общочовешко развитие – невежеството. Препоръките са главно за духовната и интелектуална сфера, където личността на индивида също трябва да отговаря на съответното  техническо ниво на времето, в което живее. Но тук под невежество се има предвид не толкова невладеенето на елементарни  знания, колкото липсата на по-зряло житейско разбиране дори и при високообразовани хора, което да дава по-добри лични житейски възможности на хората и да намалява агресивността, дискриминацията ксенофобията.

Интегрираното образование през целия живот е изградено точно в този дух. Тук центърът е човекът, човешките взаимоотношения  и заобикалящата го среда.

Сега, в началото на новия век, започваме да усещаме, че сме по-застрашени от социални бедствия, отколкото преди. Научното и техническото развитие ни помогна в овладяване на материалното пространство, но не направи много, за да ни научи да овладяваме себе си или да определяме съдбата си. Интегрираното образование през целия живот „Номура” е създадено именно за да ни учи как да опознаваме и овладяваме себе си като човешки същества, за да можем да определяме собственото си бъдеще. Да развиваме собствения си положителен потенциал.

То има  две характерни особености – първо,  построено  е на базата на източния възглед  за  природата и природните  закономерности, ред и структура, където  човекът е част от природата и второ, Йошико Номура  извлича от природните структури образователни принципи и теория, които   обяснява  в   книга, написана достъпно и структурирана като учебник, чиято цел е да насърчи холистичното развитие на отделния човек в личен и интелектуален, духовен и физически аспект, да възстанови хуманността му и заложените му основни ценности.

Разсъжденията, тезите и идеите на авторката са подхранвани главно от личните й наблюдения и контакти, които е имала с много хора, от техните взаимоотношения и съдби. Изследването  на  техния живот и взаимоотношения с безбройните им проблеми и патологии мотивират и  вдъхновяват дейността й  и  са базата, върху която тя  прави социалните си  и философски заключения.

Книгата е предназначена за хора от всякакви професии и на всякаква възраст и дава възможност да се осъзнаят основните неща в живота, които хората вземат за даденост и затова не се замислят за тях. Известно е, че в каквато и да е област добри резултати се постигат, когато се стъпва върху добри теоретични принципи. Точно такива принципи и теория се предлагат в тази книга, които да  помагат на хората в най-голямото им дело – живота. Схващането на Й. Номура за живота като цяло е формулирано подробно в отделна глава и четирите характеристики, с които го описва, внушават дълбоко уважение.

Като структура книгата се състои от пет раздела, които от своя страна са разделени на глави, а те – на отделни части. Всеки раздел се занимава със своя ясно определена тематика, което прави лесно боравенето с тезите и идеите, които ни интересуват.

Основите, върху които се заражда Интегрираното образование през целия живот, същността на образователната му форма, схващането за човешкия индивид и принципите „Номура” са обяснени с един много достъпен разказвателен стил от първо лице и са преплетени с богат исторически, социален и културен анализ на световни събития и явления.

Природата, за опазването на която много се говори, но много малко се прави на практика, ни дава средствата, чрез които да съществуваме. Но от друга страна тя представлява и една съвършена структура със свои закономерности и хармоничен ред, от които, стига да поискаме, можем много да научим. Ето как с природните закони, на които и ние се подчиняваме, защото сме  част от природата,  Й. Номура обяснява собствената ни идентичност, резултатите от нашите действия при взаимоотношенията ни и в края на краищата огромното значение на ценностите, които ръководят делата ни ежеминутно. В стремежа си да обясни нещата колкото се може по-задълбочено, но и ясно, Й. Номура ни предлага също така схеми и диаграми, които засилват чувството, че държим в ръцете си учебник.

Ще се спра бегло само на един от най-важните моменти във философията „Номура,” за да илюстрирам начина, по който се постига допирът до хуманните ценности, намиращи се в голям упадък в съвременното ни общество.

Източната философия учи, че в природата човекът, както и всички живи същества, материята и енергията са взаимозависими и свързани. Това е ненарушимият закон за взаимозависимост. На базата на него авторката анализира и обяснява  как  всички неща са свързани едновременно или в последователност. Така тя формулира едновременната взаимна зависимост и последователната взаимна зависимост, проектира ги върху човешките взаимоотношения във времето и пространството и посочва мястото на отделния човек в природния свят и във времето. Всеки човек може ясно да осъзнае себе си и собствената си идентичност по следния начин:

Последователната зависимост определя мястото на човека във времето.  Животът се предава и пренася. Индивидуалният живот е част от една безкрайна верига от родители, деца и техните деца, верига от поколения, повтаряйки процеса на начало и край, без да нарушава целостта й. Това е последователната зависимост във времето, която ни кара да осъзнаем и разберем истинската ценност на живота. Всеки един от нас е носител на тази ценност, той я пренася през времето и отговаря за нея. Затова тя трябва да бъде ценена и уважавана във всяко човешко същество. Това е законът за непрекъснатостта на живота.

Едновременната зависимост пък определя мястото на човека в пространството. Той се намира в едновременна и непрекъсната зависимост спрямо останалите хора, както и спрямо всички други творения на природата. Разумът, тялото и средата представляват взаимозависима и неделима цялост. Това е законът за неделимостта между субекта и обекта.

По силата на тези взаимоотношения хората са подвластни и на закона за причината и следствието.

По този начин авторката учи и обучава в отговорност, толерантност, развива чувството за общност и взаимно разбиране. Така тя претворява природните структури, ред и закони в образователна теория и принципи.

Според Й. Номура първоначалната цел на образованието е да помага на хората да бъдат по-човечни, да ги мотивира за личностно развитие и затова то не е ограничено до определено време и място. Самият живот е образование, а човек е роден, за да се учи. Тя казва така: „ Един от моите любими девизи е: всяко нещо в живота е средство за самообразоване. Това означава, че аз приемам всичко, дори проблемите, с които се сблъсквам в живота, като обект, от който мога да се уча да бъда по-добра личност. Естествено аз имам избор да преценя дали проблемите ще ми причинят страдание и недоволство или, както казах, да ги приема като възможност за усъвършенстването ми като личност. Видът на избора, който човек прави в такъв момент, има голямо въздействие върху отношението му към живота и към него самия.”

Но „видът на избора” зависи от начина, по който виждаме, и начина, по който мислим, и тъй като в природата няма нищо еднакво, ние лесно попадаме в капана на различността в субективния свят. Авторката отделя доста място за това как човек може да се научи да бъде обективен. Тя  разсъждава върху източната философия, която дава три схващания като принципи за виждане на нещата по правилен начин, а те са „принцип на различността”, „принцип на еднаквостта” и „ принцип на интегриране”.  Във взаимоотношенията си винаги трябва да помним и да интегрираме познанието, че сме различни, но и еднакви като човешки същества, носещи най-голямата ценност – живота. Трябва да осъзнаваме това, но не за да оправдаваме и извиняваме грешки и глупави и безотговорни постъпки, а за да ги коригираме към по-добро. Истинска тревога звучи в думите на Й. Номура:

„Реалността днес е, че живеем във време, когато ключът към живота ни вече не се намира в ръцете на неколцина автократи, а в абсолютното мнозинство на най-ниските слоеве на обществото. Ако членовете на това изстрадало мнозинство продължават да живеят слепи и безропотни, без независима мисъл и воля, да възпитават децата си /които един ден трябва да ни ръководят на свой ред/ да бъдат като тях, не само че може да няма бъдеще, но кой би могъл да гарантира, че оглупелите маси няма да повторят грешката безмозъчно да последват лидерите си в друга война, по-ужасна от всяка преди нея?”

Струва ми се, че всичко в книгата е  важно. И е написано с голяма обич и загриженост към хората и бъдещето на децата ни и към земята, на която живеем. Защото хората може да сме висше творение на природата и на Бог, но носим в подсъзнанието си както прекрасни, така и много опасни и пагубни качества.

„Образоването на децата включва самообразоването на родителите”.

”Образоването на учениците е самообразоване за учителите”.

„Всеки човек, като член на общност, е тясно свързан с всичко, което засяга политика, икономика и общество и трябва да възприема всичко това като обект за получаване на знания за собственото си образоване.”

Това са трите основни принципа „Номура”, които звучат много актуално и за нашето българско общество, а третият може да ни помогне в нашата себереализация като отговорни граждани и обществени личности в широкия смисъл на думата.

Затова ние, като гражданска организация с идеална цел и в полза на обществото, намираме, че версията Интегрираното образование през целия живот на български ще намери своето място в България е ще ни даде по-лесен начин да го популяризираме.

Смятаме, че да се научи да се чете и осъзнава живота по принципи, извлечени от природните закони и структури, е голяма придобивка, но не материална, а духовна и интелектуална, и всеки може да я осмисли и развие според индивидуалността си. И като всяка придобивка тя е полезна. Да дадем възможност и у нас хората да се докоснат до една източна мъдрост във време на дълбоко безверие във всичко и духовна деградация – това беше основната ни мотивация за превода и издаването на книгата на Й. Номура за Интегрирано образование през целия живот.

“Принципите “Номура” за интегрирано образование през целия живот”

This entry was posted in Дейност. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
?p=49