УЧРЕДЯВАНЕ НА НАГРАДА

  

     Сдружение  „Постоянно образование” УЧРЕДЯВА НАГРАДА от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА, защитена през 2013 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование и засягат някои от следните теми:

-          самопознание, самообразоване и самовъзпитание

-          интегриране на процеси и индивидуални качества

-          гражданско образование и доброволен труд

-          възпитание в толерантност, неагресивност и мир

-          основни цели на образованието

-          живот и работа в общност

-          взаимозависимост във взаимоотношенията

-          преоткриване на общочовешките ценности

-          силата на единността  в общностите

-          човек и природа

 

     Кандидатите да представят копия или резюмета на дипломните си работи до 20. 11. 2013 г. на следния адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” 157, Сдружение „Постоянно образование” или на е-мейл: postoyanno_obr@yahoo.com

 

 

УЧРЕДЯВАНЕ НА НАГРАДА

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
?p=223