Изказване на Мария Цонкова на срещата, организирана по случай 50 години от създаването на Център “Номура” в Япония – 1 декември 1912 г.

 

Добър вечер!

Бих искала  да започна с обяснение на личната ни мотивация за ангажирането ни  с теорията „Номура”.

Излишно е да описвам кризата, която разкъсва от материална и нравствена гледна точка всички слоеве на обществото ни, от политическите гръгове и религиозни клирове, през чалгаджийската  и рапарска субкултура до прекалената агресия, нетолерантност, насилие и  криминална проявеност на твърде голяма част от младите хора.

Тези факти пораждат у нас загриженост, която ни мотивира да действаме. Различия в светогледа на идващите и отиващи си поколения не са нищо ново. Тревожното  в нашия случай  обаче е, че вече  поне 3 поколения не са започвали училище сутрин с „Отче наш”, не са учили наизуст и не са дискутирали 10-те Божи заповеди, не са изучавали научните десциплини „формална логика” и „естетика” и още много други неща, а са се самовъзпитавали от наложения им от обществото принцип „око за око, зъб за зъб” и с тази празнота в личностното си развитие са въвлечени в  така нареченото  световно информационно общество на 21-ви век. Затова са уязвими, със съмнителни ценности, несигурни и нуждаещи се и несъзнаващи най-обикновените човешки ценности и добродетели. Това са голяма част от днешните учители, учени, лекари, строители, политици, социални работници, администратори и религиозни служители,  финансисти и икономисти, хора на изкуствата.

Ето защо ние, основателите на Гражданско сдружение „Постоянно образование”, сме дълбоко убедени, че точно тази японска образователна теория за личностно развитие, построена на базата на източната философия и култура,  е актуална и необходима на хората в България днес.

Истински вярваме, че популяризирането й и преподаването й, засега по неформален път, може да доведе до доста добри резултати в бъдеще по отношение на възраждането и поддържането  на общочовешките ценности.

Убедени сме също така, че 10-те международни форума, които фондация „Номура” има зад гърба си в рамките на 40 години, са повлияли значително отдела за образование на ЮНЕСКО в Европа, като имаме предвид какви хора винаги са присъствали  на тях.

Ето кои са според нас основните  достойнства на учението „Номура” за интегрирано личностно образование или според английския превод – интегрирано образование през целия живот:

Първо, директно се фокусира върху ДУХОВНАТА  СЪЩНОСТ на човека, на невидимата ни страна, която определя всичките ни дела. Особено на фона на съвременното суперпотребителското и материалистично общество това е голямо достойнство.

Второ, има силно ПРЕВАНТИВНО  ВЪЗДЕЙСТВИЕ, особено при възпитанието на децата.

Трето, провокира дискусия върху истинската РОЛЯ   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО като обществен феномен и за автентичните му цели, а това е особено важно за демократичното общество.

Четвърто, представено е по възможно НАЙ-ДОСТЪПЕН НАЧИН и е описано в учебник, което вдъхва по-голямо доверие .

Пето, поражда, възпитава и поддържа ГРАЖДАНСКО  СЪЗНАНИЕ чрез образователните си ПРИНЦИПИ, които извлича от природните закони.

Ето и – крайно схематизирано – основните моменти в теорията:

ЧОВЕКЪТ  Е ИНТЕГРАЛНА  ЧАСТ  ОТ  ПРИРОДАТА, следствие на което хората са ПОДВЛАСТНИ  НА  ПРИРОДНИТЕ  ЗАКОНИ  не само в биологично отношение, но и във взаимоотношенията си заради съществуващите взаимоотношения в природата.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНА  ВЗАИМНА  ЗАВИСИМОСТ и ЕДНОВРЕМЕННА  ВЗАИМНА  ЗАВИСИМОСТ, заради които ЖИВОТЪТ  се явява НАЙ-ВИСШАТА ЦЕННОСТ, пренасяща се през времето и пространството индивидуално от всеки индивид. Всеки от нас има родители, те са имали родители, които също са имали родители и така до безкрай  назад във времето. И в този момент всеки един от нас носи и пренася в себе си нишката на този живот през времето във всяка точка от пространството  на земята.

По силата на тези закони ЧОВЕК се явява едновреманно СУБЕКТ и ОБЕКТ в заобикалящата го среда, затова закономерно е, според закона за ПРИЧИНАТА и СЛЕДСТВИЕТО, той да е потърпевш от собствените си постъпки, резултатът от които винаги се връща при него, тъй като той е част от природната система. А когато е част от такава сложно свързана система, в която всичко се  променя, но по същността си остава същото, човек се нуждае от ПРИНЦИПИ, които да направят съществуването му сигурно и устойчиво на всички външни промени, съществуващи в заобикалящия го свят.

В теорията се обясняват 3-те основни древни приниципа за обективното осъзнаване на нещата, с помощта на които  човек да изживее живота си достойно, адекватно, здравословно и успешно. Това са принципът на РАЗЛИЧНОСТТА,  ЕДНАКВОСТТА  и  ИНТЕГРИРАНОСТТА,  т.е. винаги да помним, че като индивиди  сме различни, но и че всички сме еднакви по отношение на най-висшата ценност – живота. Затова трябва да интегрирараме това познание при всички наши начинания, а ПРИНЦИПИТЕ „Номура”, които целенасочено са създадени за подпомагане на съвременното общество в изграждането на индивиди с устойчиви, непроменящи се общочовешки ценности са следните:

- образованието на децата включва самообразоването на родителите

- образованието на учениците е самообразоване за учителите

- всеки човек, като член на общност, е тясно свързан с нещата, които засягат политиката, икономиката и обществото и трябва да   възприема всичко това като обект за получаване на знания за собственото си образоване и развитие.

Това са основните моменти на образователната теория „Номура” за личностно  интегрирано образование. Интегрирането е в личностен план – семейно образование, училищно образование, социално отношение и отношение къв природата, но са засегнати и други видове интеграция – например интегриране на източната мъдрост със западната прагматичност,

Всичко това е логично, ясно и достъпно за хора с различна религиозна определеност,  ценностна система, положение в обществото и възраст.

Когато говорим и обучаваме на човешки ценности обаче трябва да го правим не епизодично или кампанийно, а редовно, целенасочено, и то с най-различни средства, които да въздействат на духовната, невидима същност на човека.  Изкуствата, особено музиката, са едно от най-силно въздействащите средства.

Затова ние сме готови да си сътрудничим с всички организации, неформални или формални, чиито цели са близки до нашите и които са се посветили на развиване на духовната страна  на човека и на неговия положителен потенциал, заложен в същността му.

Благодаря за вниманието.

Изказване на Мария Цонкова на срещата, организирана по случай 50 години от създаването на Център “Номура” в Япония – 1 декември 1912 г.

This entry was posted in Дейност. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
?p=147