За нас

Гражданско сдружение „Постоянно образование” е основано през 2010 г. и на основание чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел с Решение на СГС е вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел.  Учредено е от 18 физически лица и е създадено за осъществяване на дейност в обществена полза.

Тематичен наследник е на гражданско сдружение „Непрекъснато образование”, което има около десетгодишна дейност.  Ярък представител е на тенденцията за засилване на хуманната и възпитателната роля на образованието.

ЦЕЛИ:

-  Насърчаване на личностното развитие  на индивида, на родителите       и техните деца с оглед хуманизиране на обществото, стимулиране за  развитие на личността през целия й живот, за нейното себепознаване, самореализиране и самоиндификация;

- Популяризиране достиженията на българската наука, изкуство и култура в страната и чужбина;

- Повишаване на научното и интелектуално ниво и културата във всички сфери на човешкия бит и взаимоотношения.

ДЕЙНОСТ:  много тясно сме свързани с дейността на японската фондация „Номура” за интегрирано образование през целия живот и с популяризиране на едноименната образователна философия чрез семинари, кръгли маси, конференции, формални и неформални срещи, обучителни курсове.

 

За нас

This entry was posted in За нас. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
?p=1